Cyflwyniadau / Presentations 

 

Cynlluniau Braenaru / Pathfinders

The Fern Partnership – Valleys Task Force Path Finder

 

Gwersi o’r rheng flaen / Lessons from the Front

Phoenix Centre Townhill Swansea            Trust and Partnership 2018

Bromley by Bow

 

Tuag at le cydweithredol: Integreiddio a chyd-ddylunio o fewn cymunedau i feithrin dysgu a sgiliau a dangos effaith ar gyfer deilliannau a gaiff eu rhannu

Towards a co-operative place:  Integration and co-design within communities to build learning and skills and provide evidence of impact for shared outcomes

Rochdale

 

Gorffen y jig-so:  Ymagwedd seiliedig ar le at Lesiant / Completing the jigsaw:  A place-based approach to well-being

Gwent Integrated Wellbeing Network model

 

Hybiau Dechrau’n Deg – rhaff bywyd i’n Cymunedau / Flying Start Hubs – a lifeline for our communities

Flying Start Blaenau Gwent

 

What have we learnt?

Maureen Howell