Plenary Session | Sesiwn lawn

Professor Phil Brown, Cardiff University | Prifysgol Caerdydd

Victoria Winckler, Bevan Foundation | Sefydliad Bevan

Stephen Evans, Learning and Work Institute | Sefydliad Dysgu a Gwaith

Eluned Morgan – AM, Minister for Welsh Language and Lifelong Learning | AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

 

Workshops | Gweithdai

Paul Bivand – Where are labour markets in Wales going? | Ble mae marchnadoedd llafur yng Nghymru yn mynd?

Marcella Collins – The evolution of prospective learner decision making | Esblygiad gwneud penderfyniadau darpar ddysgwyr

Julian John – Wales at its best:  Tackling the disability employment gap | Cymru ar ei Gorau: Mynd i’r Afael â’r Bwlch mewn Cyflogaeth Anabledd

Jonathan Webb – Improving job progression in Wales | Gwella cynnydd swyddi yng Nghymru

Employability Plan Progress Report 2018 – Update on Welsh Government Employability Plan | Diweddariad ar Gynllun Cyflogadwyedd Llywodraeth Cymru

SEW Regional Engagement Team – Capture the best of ESF | Casglu’r gorau o Gronfa Gymdeithasol Ewrop

Michelle Gunn  Polly Winn  Scott Jenkinson  Kay Smith – What future for young people | Pa ddyfodol i bobl ifanc

Leanne Sollis & Kylie Thomas – Improving education and employability for Welsh offenders | Gwella addysg a chyflogadwyedd ar gyfer troseddwyr yng Nghymru

David Imber & Scott Parkin – The future of the employability profession | Dyfodol y proffesiwn cyflogadwyedd